divendres, 28 de setembre de 2012

Resum intervenció de Víctor Catalan (ICV-EUiA) al #pleblanes setembre 2012


Part de Control. Temes:
- Renovació tècnics Moralla
- Barrakes Blanes
- Ampliació zona estudi i horaris Biblioteca Comarcal
- Usos del pavelló vell
- Nacional II


Atès que tota comunitat nacional té dret a decidir de manera lliure la seva condició política i  aconseguir llur desenvolupament econòmic, social i cultural propi.

Atès que la realitat nacional de Catalunya, s’expressa a partir d’una llengua, una cultura i les institucions pròpies, que s’han anat desenvolupant al llarg de la seva història. I que l’existència d’aquesta realitat nacional diferenciada ha estat reconeguda, fins i tot, a l’empara de l’article segon de la Constitució espanyola, referint-se de manera diferenciada a nacionalitats i regions, quan parla del dret a l’autonomia.

Atès que el dret a l’autodeterminació dels pobles ha estat reconegut a diferents pactes internacionals, ratificats pel propi Estat espanyol. Com per exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 o la Declaració Dels Drets Humans de les Nacions Unides de 1970.

Atès que el dret a la lliure determinació és un dret democràtic que ha de tenir reconeguda la ciutadania, per a decidir sobre el seu present i el seu futur com a col·lectiu. Donant-se el cas que comunitats nacionals com Noruega, en el 1905, o el Quebec, en el 1980 i el 1995, ja han exercit aquest dret, o altres es plantegen convocatòries en els propers anys, com Puerto Rico, el proper mes de novembre, o Escòcia, per a finals del 2014. 

Atès que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia va representar un trencament del pacte constitucional i la vulneració de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum. D’aquesta manera el Tribunal confirmava el fracàs de la Constitució com a instrument d’encaix de Catalunya amb Espanya i l’esgotament de l’autonomisme. A aquest fet se suma el procés de recentralització de poder cap a l’Estat al que estem assistint, impulsat pel PP.

Atès que la recent manifestació a Barcelona, de l’11 de setembre de 2012, és la expressió inequívoca de la voluntat d’una part molt important de la ciutadania de Catalunya de pertinença a una realitat nacional pròpia i de demanda per poder decidir la seva pròpia realitat política com a  nació en el marc de la Unió Europea.

Atès que en la reunió celebrada el 20 de setembre de 2012 a Madrid entre el president del govern de l’Estat espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya sobre el mandat del Parlament de Catalunya entorn la proposta de pacte fiscal, ha resultat de nou decebedora atesa la resposta negativa a la proposta de Catalunya.

Atès que el poble de Catalunya  té el dret a exercir el seu dret a l’autodeterminació i decidir com vol relacionar-se amb la resta de pobles de l’Estat, Europa i el món.

Atès, que tot i que la possibilitat d’un referèndum d’autodeterminació no està reconeguda per la Constitució espanyola, la Carta Magna ja ha estat modificada en diferents ocasions, per adherir-se a la UE o, darrerament i de manera exprés per incloure el principi d’estabilitat pressupostària. Aquests fets farien incomprensible que es negui la possibilitat de contemplar una nova reforma que reconegui el dret a decidir dels pobles de l’Estat, quan una part molt important del poble de Catalunya l’està demandant.   Per tot això el ple de l’Ajuntament de Blanes aprova els acords següents:

Primer.-Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Blanes a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a l’autodeterminació del poble català.

Segon.- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn els tràmits per a  la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya.

Tercer.- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que impulsin els tràmits per obrir el procés per a la celebració d’una consulta d’autodeterminació del poble català.  

Quart.- Demanar al Govern de Catalunya que iniciï converses amb tots els grups parlamentaris , els agents socials i les entitats més representatives de la societat civil per assolir un Acord Nacional per l’exercici del dret a decidir.

Cinquè.- Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l’Estat com de la Generalitat, l’exercici de la seva funció informativa en un marc d’estricta neutralitat i pluralitat informativa envers les diferents opcions plantejades en una futura  consulta d’autodeterminació.

Sisè.- Trametre els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i del Senat, als grups del Parlament europeu i a les entitats del municipi.


Blanes, 27 de setembre de 2012

Moció per l'avortament lliure, gratuït i segur


Donat que:

Amb motiu del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament, fem nostra la proposta que va sorgir el 1990 de les feministes llatinoamericanes i caribenyes d'adoptar un dia de reivindicació anual pel Dret al Propi Cos.

Davant de la reforma legislativa anunciada pel Ministre de Justícia, el conservador Alberto Ruíz Gallardón, manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un retrocés en matèria dels drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores de la jerarquia eclesiàstica impròpies d’un estat laic.

25 anys va trigar el PSOE a fer una tímida reforma de la llei avortament, amb la qual va defraudar a gran part del moviment feminista, per timorata i limitadora de la mateixa. Però ara arriba el PP i a través del seu ministre de Justícia, segueix aprofundint en propostes que atempten contra la llibertat de les dones i ens anuncia una restricció no sobre l'última llei d'avortament, sinó sobre l'anterior.

Ates que el Ministre de Justícia pretén utilitzar-nos a les dones com a mercaderia per congratular-se amb les seves retrògrades bases socials i amb els seus aliats estructurals, entre ells l'Església. A més, es permet contínuament una intromissió i il·legítima i insuportable en la vida de les dones, pretenent imposar al conjunt de la societat els seus principis morals, soscavant el principi de aconfessional de l'Estat.

Donat que les dones, després de dècades de "democràcia" seguim sent ciutadanes de segona classe, on drets fonamentals, com el dret a decidir sobre la nostra vida, segueixen tutelats i fins i tot poden ser aniquilats, i continuen sent objecte de retret penal.

Fins ara, la reforma de la Llei d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs no s'ha concretat en una proposta de text jurídic. No obstant, el PP a través del seu Ministre de Justícia, fa públiques les modificacions que contemplen introduir, per provocar titulars que 1) desviïn l'atenció mediàtica de les greus mesures que estant adoptant i 2) acontentin al seu electorat més conservador decebut per la pujada d'impostos. Casualment, els dos anuncis més greus de la reforma de la Llei de l'avortament s'han produït després d'aprovar l'apujada de l'IRPF i les de l'IVA.

Relacionem a continuació les propostes de modificació i les seves conseqüències directes:

Supòsit de malformació del fetus:

 • Eliminar el supòsit de malformació del fetus com a causa per interrompre l'embaràs, suposa un greu atemptat contra la llibertat i la salut de les dones, a les que s'obligaria, en contra de la seva voluntat, a mantenir un embaràs de forma forçada.

 • La mesura suposaria haver de sortir a l'estranger per a poder interrompre els embarassos no desitjats. Només les dones amb recursos econòmics podrien fer-ho. Aquesta mesura seria especialment greu per a les dones en situació de pobresa. Ens tornaríem a trobar amb un augment dels avortaments clandestins amb els riscos per la salut que comporten.

 • Aquesta reforma retornaria els drets de les dones a etapes preconstitucionals i seria un menyspreu inacceptable als criteris científics i a les lluites feministes, protagonistes del progrés social i de conquestes que han revertit en el bé col·lectiu i la construcció d'una societat més justa. L'atemptat contra la llibertat de les dones és del tot inacceptable.

Recordem al Ministre Gallardón que Espanya va ratificar al 1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW) on proclama, en el seu article 16.e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Per tant, retrocedir a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals que daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al nivell de països que no subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets humans.


Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:


 1. Demanar al Ministeri de Justícia que en la modificació de la Llei,  la Interrupció Voluntària de l’Embaràs surti del Codi Penal.

 1. Demanar a les autoritats competents, l’accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de l’embaràs i  que es reguli l’objecció de consciencia, per tal que es garanteixi que en els hospitals públics sempre hi hagi un professional que la pugui practicar.

 1. Que es fomenti l’educació i informació en matèria de sexualitat y mètodes anticonceptius, així com informació i recolzament a les dones sobre la matèria.

 1. Transmetre aquests acords al Ministeri de Justícia, als Grups polítics del Congres dels Diputats, i a la plataforma pel Dret al Propi Cos.


Donat que:

1. Defensem la creació d’un nou títol de transport públic escolar,  una nova T-Escolar, que suposaria un avenç cap a la lògica de les tarifes planes i la tarifació social, i contribuiria a incrementar l'ús del transport públic, a fidelitzar usuaris i afavoriria la sostenibilitat del sistema entre els escolars del municipi.

Reclamem al govern municipal un viratge en les seves polítiques de maltractament al transport públic, recordant com aquest any hem viscut un increment abusiu de tarifes, acompanyat d'una retallada en els serveis.

La T-Escolar estaria associada amb el pagament de la matrícula escolar en qualsevol dels centres blanencs, amb un cost de 20-40 € anuals, i donaria dret a realitzar 4 viatges gratuïts diaris, de dilluns a divendres dins del calendari escolar.

2. Proposem la delimitació, estudi i posada en marxa dels camins escolars segurs, uns itineraris per a vianants que fan la funció d’aglutinador dels escolars que van i venen dels centres, i estan especialment adaptats urbanística i arquitectònicament per aquests, passos de vianants, senyalitzacions, etc.

3. Defensem el tancament del carrer Ample a la circulació de vehicles a motor, per poder convertir-lo en una vertadera illa de vianants. Les avantatges d’aquesta decisió ja han pogut ser apreciades en els diversos esdeveniments que han obligat a tancar el carrer.

Fins arribar al tancament definitiu, proposem, com a primera mesura, tancar el carrer Ample a la circulació de vehicles de divendres a dissabte.

4. Donada la gran mobilitat existent entre les poblacions de Malgrat-Palafolls-Blanes-Lloret, especialment per activitats d’oci els dissabtes a la nit, sense que hi hagi una alternativa en transport públic i que obliga als ciutadans a utilitzar el vehicle privat, proposem recuperar el sistema de bus nocturn conjuntament amb les altres poblacions implicades, per recuperar un transport necessari per vetllar tant per les possibilitats de transport públic, com per la seguretat i integritat dels nostres veïns.

5. Tanmateix, com a grans projectes per a la mobilitat i els transport públic a la nostra zona, de cabdal importància per al desplaçament i a contribuir de manera decidida pels transports col·lectius per a disminuir la dependència del vehicle privat, s’insta a l’Equip de Govern a fer seguiment dels projectes de les Rodalies de Girona.
Per aquestes raons:

               
El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

 1. Crear un nou abonament pel Transport Públic escolar, amb un abonament associat a la matrícula escolar que permeti viatges gratuïts de dilluns a divendres.

 1. Redactar un projecte de camins escolars segurs, marcant itineraris i adaptant-los de manera progressiva.

 1. El tancament i peatonalització del carrer Ample de Blanes de divendres a dissabte.

 1. Recuperar, de manera consorciada amb la resta d’ajuntaments, del bus nocturn entre Malgrat-Palafolls-Blanes-Lloret.
 2. Seguir instant les administracions superiors i supervisar els projectes del nou servei de Rodalies de Girona.